ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leverings-, betalings- en dienstverleningsvoorwaarden

van: Highlife Amusements (BV), gevestigd: Merelweg 2, 5941 AP Velden, hierna te noemen: “Highlife Amusements”.

Artikel 1: begrippen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“overeenkomst”: de overeenkomst, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, alsmede de aanbieding tot het aangaan van een zodanige overeenkomst (offerte);
“de wederpartij”: elke wederpartij van Highlife amusements bij bovenbedoelde overeenkomst alsmede een ieder aan wie Highlife Amusements een aanbieding tot het aangaan van een overeenkomst als bovenbedoeld heeft gedaan;
“product”: de zaak waarop de overeenkomst (tot koop, verkoop; levering of anderszins) betrekking heeft;
“dienst”: de dienst van Highlife Amusements waarop de overeenkomst betrekking heeft;
“klacht”: alle grieven van de wederpartij ter zake van de hoedanigheid of hoeveelheid van het product en/of de dienst of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2: toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Highlife Amusements.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Highlife Amusements  dit nadrukkelijk schriftelijk vermeldt of erkent.
2.3 Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voor zover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien Highlife Amusements dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk overeengekomen is.
2.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van Highlife Amusements, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie Highlife Amusements de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
2.5 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

2.6 Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de wederpartij uitgesloten.

Artikel 3: offertes
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding wordt
gesteld.
3.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, exclusief kosten van verpakking en exclusief
in- en uitvoerrechten en andere heffingen van Nederlandse of buitenlandse overheden.
3.3 Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in brochures, offertes en overeenkomsten dienen dusdanig te worden begrepen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Highlife Amusements is gerechtigd ten hoogste 10% meer of minder te leveren dan de overeengekomen hoeveelheid.
3.4 Indien en voor zover Highlife Amusements in een offerte een termijn voor aanvaarding heeft gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de wederpartij. In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de zijde van Highlife Amusements of door levering door Highlife Amusements. In het laatste geval wordt de factuur van Highlife Amusements als schriftelijke orderbevestiging beschouwd. Bij afwijkingen is de orderbevestiging van Highlife Amusements bindend.
3.5 Alle geoffreerde of overeengekomen prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s. Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld en de tegenwaarde in Euro’s is aangegeven, zal deze tegenwaarde slechts bij benadering gelden.
3.6 De kosten van eventuele terugname en/of vernietiging van emballage zijn niet in de geoffreerde of overeengekomen prijzen begrepen.
3.7 Verhoging van invoerrechten en heffingen, wijziging van de wisselkoers van buitenlandse valuta en maatregelen van Nederlandse of andere overheden kunnen aanleiding geven tot prijswijziging.

Artikel 4: klachten
4.1 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij schriftelijk zijn ingediend, een beschrijving van de grieven bevatten en binnen acht dagen na levering in het bezit van Highlife Amusements zijn, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. Bij gebreke hiervan heeft Highlife Amusements het recht de klacht naast zich neer te leggen.
4.2 Betreft de klacht gebreken, welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen acht dagen nadat het gebrek de wederpartij is gebleken of had kunnen blijken, echter nimmer later dan twee maanden na de factuurdatum. Op deze regeling kan door de wederpartij geen beroep worden gedaan indien hij het gebrek door een eenvoudige steekproef binnen acht dagen na levering had kunnen constateren.
4.3 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van producten die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. Dit geldt met name ten aanzien van klachten betreffende de versheid van door Highlife Amusements geleverde producten, die voor bederf vatbaar zijn.
4.4 Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit kunnen geen grond voor klachten opleveren.
4.5 Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen of andere jegens Highlife Amusements bestaande verplichtingen.
4.6 De wederpartij kan op een klacht geen beroep doen, indien hij Highlife Amusements niet desgevraagd onverwijld in staat stelt te onderzoeken of de klacht gerechtvaardigd is.
4.7 Indien de klacht een deel van de geleverde zaken betreft, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij van de geleverde zaken, tenzij de geleverde partij daardoor in zijn geheel als niet bruikbaar moet worden beschouwd.
4.8 Indien een klacht ten aanzien van een geleverde zaak gerechtvaardigd is, zal Highlife Amusements tot niet meer gehouden zijn dan het voor haar rekening vervangen van de afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze van Highlife Amusements) het crediteren van de wederpartij voor een bedrag gelijk aan de door de wederpartij verschuldigde prijs van de afgekeurde zaak.

In het geval van dienstverlening:
4.9 Klachten van de wederpartij betreffende de uitvoering van de door Highlife Amusements verrichte werkzaamheden, geven de wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
4.10 Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen nadat de wederpartij van de klacht kennis heeft genomen, of van de klacht redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.
4.11 Indien de klacht van een wederpartij gerechtvaardigd is, heeft Highlife Amusements het recht om, naar zijn keuze de door hem opgestelde declaratie te verlagen, dan wel de uitkomsten van zijn dienstverlening kosteloos te verbeteren.
4.12 Klachten omtrent de hoogte of samenstelling van de factuur dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk in het bezit van Highlife Amusements te zijn. Bij gebreke hiervan heeft Highlife Amusements het recht de klacht naast zich neer te leggen en verliest de wederpartij het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen.

Artikel 5: garantie
5.1 Indien er schriftelijk niets anders is overeengekomen, garandeert Highlife Amusements gedurende een periode van drie maanden na de levering de deugdelijkheid van de door haar geleverde, nieuwe zaken, mits de klacht daaromtrent schriftelijk en gemotiveerd aan Highlife Amusements kenbaar wordt gemaakt op de wijze als in artikel 4 is bepaald en mits alle instructies van Highlife Amusements met betrekking tot het gebruik van die zaken juist, tijdig en volledig is opgevolgd.
5.2 De garantie betreft uitsluitend gebreken in het materiaal of fabricagefouten.
5.3 Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, door gebruik voor enig ander doel dan waarvoor de geleverde zaak bedoeld is, alsmede gebreken ontstaan door normale slijtage vallen niet onder de garantie.
5.4 Indien een door Highlife Amusements geleverde zaak binnen de garantietermijn gebreken vertoont die onder de garantie vallen, verplicht Highlife Amusements zich die zaak gratis door een nieuwe gelijksoortige zaak te vervangen dan wel het ter zake van die geleverde zaak aan de wederpartij in rekening gebrachte bedrag terug te betalen. Highlife Amusements zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade ontstaan door enig gebrek aan de geleverde zaak, anders dan aan de geleverde zaak zelf.
5.5 Indien Highlife Amusements de geleverde zaak niet zelf heeft vervaardigd, geeft Highlife Amusements in geen geval enige garantie die verder strekt dan de garantie welke de fabrikant van de geleverde zaak aan Highlife Amusements heeft verstrekt.

Artikel 6: aansprakelijkheid
6.1 Alle aansprakelijkheid betreffende het product en/of de dienst zelf en de levering, het vervoer en het gebruik ervan is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Highlife Amusements.
6.2 Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid is de aansprakelijkheid van Highlife Amusements voor de vergoeding van door de wederpartij geleden schade sowieso beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Highlife Amusements gesloten en door tijdige premiebetaling in stand te houden aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
6.3 De wederpartij vrijwaart Highlife Amusements voor aanspraken van derden op Highlife Amusements ter zake van schade anders dan aan het product zelf en anders dan ontstaan door een gebrek van het product.
6.4 Highlife Amusements is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de onjuistheid van door of namens Highlife Amusements  verstrekte adviezen met betrekking tot het gebruik van de geleverde zaak of als gevolg van onjuistheid van enig ontwerp, tekening of model.

6.5. Highlife amusements is niet aansprakelijk voor eventuele brandschade ontstaan in de producten.

6.6 Highlife amusements is niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de installatie aan bijv. vloeren, kozijnen, glas etc. Tenzij er sprake is van grove nalatigheid door Highlife Amusements.

Artikel 7: levering
7.1 Alle leveringen geschieden Franco Af Magazijn.
7.2 Levering kan in gedeelten plaatsvinden.
7.3 De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is, dan wel (bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging) op de dag waarop de wederpartij Highlife Amusements voor het eerst schriftelijk aanspreekt op levering op een bepaalde datum. De levertijd begint echter niet te lopen dan nadat de wederpartij Highlife Amusements alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, eventueel benodigde vergunningen en te behandelen materialen ter beschikking heeft gesteld.
7.4 De levertijd geldt slechts bij benadering en is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.5 Indien Highlife Amusements door overmacht niet in staat is binnen de levertijd geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft Highlife Amusements het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel om aan de wederpartij een redelijke termijn mede te delen waarbinnen alsnog geheel, juist en deugdelijk geleverd kan worden, een en ander zonder dat Highlife Amusements gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd.
7.6 Van overmacht aan de zijde van Highlife Amusements is sprake, indien Highlife Amusements na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, niet bereikbaarheid van bepaalde gebieden, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, niet functioneren van computerapparatuur of –programmatuur, arbeidsongeschiktheid, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Highlife Amusements als bij derden, van wie Highlife Amusements de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle (overige) oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Highlife Amusements ontstaan.
7.7 Highlife Amusements heeft het recht leveringen geheel of gedeeltelijk door derden te doen ver- richten.
7.8 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien en zodra de te leveren zaken voor vervoer gereed staan op het fabrieksterrein van Highlife Amusements.

Artikel 8: uitvoering van de overeenkomst
8.1 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een met Highlife Amusements aangegane overeenkomst met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst behoorden, wordt de overeenkomst geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en wordt de daaraan bestede tijd op de gebruikelijke wijze aan de wederpartij in rekening gebracht.
8.2 Highlife Amusements is gerechtigd om, indien dit tot een goede uitvoering van een aangegane overeenkomst noodzakelijk of bevorderlijk is, derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen en de kosten van deze inschakeling aan de wederpartij in rekening te brengen.
8.3 Highlife Amusements verplicht zich tot uitvoering van een opdracht volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsbeoefening.
8.4 Highlife Amusements verplicht zich tot geheimhouding van alle bijzonderheden, waarvan hij in verband met de uitvoering van een overeenkomst kennis neemt en waarvan het vertrouwelijke karakter hun is medegedeeld of uit de omstandigheden duidelijk had dienen te zijn. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet in zoverre Highlife Amusements op grond van een wettelijke verplichting gehouden mocht zijn de geheimhoudingsplicht te doorbreken.
8.5 De wederpartij is steeds gerechtigd een eenmaal aangegane overeenkomst bij aangetekende brief aan Highlife Amusements of bij deurwaardersexploot, mits er geen contract- of opzegtermijn is, met onmiddellijke ingang op te zeggen. In dat geval is de wederpartij echter gehouden aan Highlife Amusements de inmiddels door hem gemaakte kosten alsmede de inmiddels door hem bestede tijd te vergoeden.

Artikel 9: vervoer
9.1 Highlife Amusements is gerechtigd de wijze van vervoer te bepalen.
9.2 Vervoerskosten zijn niet in offertes en verkoopprijzen begrepen, doch worden afzonderlijk aan wederpartij in rekening gebracht.
9.3 Het vervoer geschiedt voor risico van de wederpartij.
9.4 Highlife Amusements is niet aansprakelijk voor het tenietgaan van zaken door of tijdens het vervoer.

Artikel 10: betaling 

10.1 Na goedkeuring van de offerte dient deze digitaal ondertekend te worden en is de aanvraag bij Fun for Events bevestigd. Daarna volgt een factuur en dient deze  uiterlijk 14 dagen van te voren voldaan te zijn onder vermelding van het factuurnummer.

10.2 Betaling zal steeds plaats dienen te vinden binnen de afgesproken termijn, zonder enige korting of verrekening, ten kantore van Highlife Amusements of door overschrijving op de op de factuur aangegeven bankrekening van Highlife Amusements.
10.3 Highlife Amusements behoudt zich de eigendom van geleverde producten voor tot op het moment dat de ter zake verschuldigde koopsom, inclusief eventuele rente, incassokosten e.d., betaald en door Highlife Amusements geheel ontvangen zijn, ook indien de geleverde producten inmiddels zijn bewerkt of verwerkt zijn in andere producten.
10.4 Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
10.5 Vanaf dat moment zullen een contractuele rente, gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover Highlife Amusements door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.
10.6 De buitengerechtelijke incassokosten zullen geacht worden tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van € 500,00.
10.7 Indien meerdere wederpartijen in onderlinge samenhang een overeenkomst met Highlife Amusements zijn aangegaan of indien door Highlife Amusements in onderlinge samenhang aan meerdere wederpartijen een aanbieding tot het aangaan van overeenkomsten is uitgebracht of bevestigd, zullen al deze wederpartijen ten opzichte van Highlife Amusements hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van het aan Highlife Amusements verschuldigde, een en ander zowel voor wat betreft de levering, waarop de overeenkomst of aanbieding tot het aangaan van een overeenkomst betrekking heeft als voor wat betreft latere overeenkomsten. 

Dit geldt met name ook indien meerdere wederpartijen voor gezamenlijke rekening handelen.
10.8 Verrekening van door Highlife Amusements gehonoreerde klachten of retourzendingen is eerst toegestaan na ontvangst van een creditnota van Highlife Amusements.
10.9 Ongeacht anders luidende betalingsafspraken is Highlife Amusements steeds gerechtigd van de wederpartij het stellen van genoegzame zekerheid voor de correcte nakoming van de overeenkomst te verlangen, dan wel om voorafgaande betaling of contante betaling bij levering te verlangen.

Artikel 11: retentierecht en opschortingsrecht
11.1 Indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan Highlife Amusements verschuldigde, heeft Highlife Amusements het recht aan hem door of namens de wederpartij ter hand gestelde bescheiden, alsmede de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan Highlife Amusements verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.
11.2 In het in 11.1 bedoelde geval, zal Highlife Amusements eveneens gerechtigd zijn de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij op te schorten, totdat integrale betaling van het hem toekomende heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

Artikel 12: ontbinding
12.1 Ingeval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing van een schuldsaneringsregeling of onder curatele stelling van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij zal Highlife Amusements gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen Highlife Amusements en de wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Annulering / wijzigingen 

13.1 Annulering of wijziging van de overeenkomst door de Opdrachtgever geeft Highlife Amusements B.V. recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, en ander schadevergoeding wegens winstderving.

13.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, dan heeft Highlife Amusements B.V.  recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Highlife Amusements B.V. zijn toe te rekenen.

13.3 Opdrachtgever is enkel gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren. In geval van annulering door de Opdrachtgever worden de volgende (annulerings-)kosten aan Opdrachtgever doorberekend:

  1. a) in de periode tussen de 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 25% van de volledige opdrachtsom;
  2. b) in de periode tussen de 3 maanden en 1 maand voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom;
  3. c) in de periode vanaf 1 maand voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom.
  4. d) in de periode vanaf 1 week voor het aanvangsmoment, 100% van de volledige opdrachtsom.

Artikel 14: huur
14.1 Indien Highlife Amusements aan de wederpartij een zaak of zaken verhuurt zijn naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tevens de hierna genoemde algemene voorwaarden van toepassing.
14.2 De huur wordt aangegaan voor een door partijen overeen te komen periode.
14.3 Tussentijdse beëindiging van een huurovereenkomst door opzegging zijdens de weder partij is niet mogelijk.
14.4 Als ingangsdatum voor de huur geldt de datum van de feitelijke aflevering van de zaak, indien mogelijk door ondertekening van een ontvangstbevestiging of foto’s van de producten op locatie (bijv. beursstand). Niet-afname door de wederpartij van het (door hem bestelde) machine per afleveringsdatum laat de verplichtingen van de wederpartij krachtens de huurovereenkomst contract onverlet.

14.5 In de huurprijs begrepen service-elementen:
1.huur machine;
2.reparatie/onderhoud (manuren);
3.onderdelen;
4.voorrijkosten;
5.administratiekosten;
14.6 Afleverkosten behoren niet tot de huurprijs en zijn separaat door de wederpartij aan Highlife Amusements verschuldigd.
14.7 De wederpartij dient de verschuldigde huursom volledig voor aanvang van de huurperiode te voldoen.
14.8 Door aanvaarding van de geleverde zaak verklaart de wederpartij tevens dat de machine in goede staat verkeert, beantwoordt aan het contract en voldoet aan de door haar opgegeven specificaties en voorts dat de machine door hem voor gebruik gereed is bevonden.
14.9 De machine is en blijft eigendom van Highlife Amusements. De wederpartij is mitsdien niet bevoegd de machine te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. Ditzelfde geldt ten aanzien van demontabele bestanddelen van de machine.
14.10 Het staat de wederpartij niet vrij om de aard, de bestemming of de inrichting van de machine te veranderen. Voor het teweeg brengen van elke verandering aan de machine is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Highlife Amusements vereist.
14.11 Eventuele reparaties, onderhoudskosten, montage- en demontagekosten en verwijderingen alsmede eventuele schade ten gevolge van het aanbrengen van accessoires zullen voor rekening zijn van de wederpartij.
14.12 De wederpartij verklaart er mee bekend te zijn dat Highlife Amusements gerechtigd is de eigendom van de machine aan derden over te (laten) dragen en deze overeenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten door derden te laten voortzetten en verklaart thans reeds met een en ander akkoord te gaan. Voorts verklaart de wederpartij ermee bekend te zijn dat Highlife Amusements gerechtigd is de machines en de rechten uit deze overeenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten aan derden te verpanden en verklaart thans reeds met een en ander akkoord te gaan.
14.13 Indien de eigendom van de machine aan derden wordt overgedragen en deze overeenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten door deze derden worden voortgezet is Highlife Amusements, die de eigendom van de machine overdraagt, c.q. laat overdragen en deze overeenkomst en eventuele overeenkomsten door derden laat voortzetten, jegens de wederpartij aansprakelijk voor de nakoming door deze derden van hun verplichtingen uit hoofde van de door en voortgezette overeenkomst(en).
14.14 De wederpartij zal als een goed huurder voor de machine zorgdragen conform de aard en de bestemming daarvan en deze niet aan derden in (mede-) gebruik afstaan, onder welke benaming dan ook.
14.15 Het staat de wederpartij niet vrij de machine aan derden onder te verhuren of anders- zins in gebruik te geven.
14.16 In het geval de wederpartij om welke reden dan ook van de machine geen gebruik kan maken komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen.
14.17 Het aanbrengen van reclame of een verfproduct op of aan het object is niet toegestaan tenzij dit schriftelijk is toegezegd door Highlife Amusements.
14.18 Defecten aan de machine dienen binnen vierentwintig uur door de gebruiker te worden gemeld aan Highlife Amusements.
14.19 Alle reparaties en onderhoud dienen door of namens Highlife Amusements of een door Highlife Amusements aan te wijzen derde te worden uitgevoerd.
14.20 Highlife Amusements is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een door haar aangewezen monteur zijn werkzaamheden verricht, noch voor enige daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade.
14.21 Highlife Amusements is nimmer aansprakelijk voor stagnatie-, gevolg- of andere bedrijfsschade die ontstaat doordat de machine(s) defect is of een monteur niet binnen een aangegeven termijn ter plaatse verschijnt.
14.22 Highlife Amusements is te allen tijde bevoegd de aan de wederpartij ter beschikking gestelde machine te vervangen door een nieuwe machine of door een machine die in een gelijkwaardige staat verkeert. Eventueel daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van Highlife Amusements.
14.23 Highlife Amusements zal de wederpartij zo spoedig mogelijk een vervangende machine ter beschikking stellen bij schades en reparaties aan de in huur gegeven machine, die naar verwachting langer dan vijf werkdagen duren. Highlife Amusements bepaalt de keuze van de vervangende machine. Het inzetten van een vervangende machine geschiedt uitsluitend naar keuze van Highlife Amusements. Alle bepalingen van deze overeenkomst zijn ten aanzien van de vervangende machine eveneens van toepassing.
14.24 In geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt door de machine is de wederpartij verplicht Highlife Amusements terstond in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk aan Highlife Amusements de verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden te overleggen welke op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schaderapport.
14.25 De wederpartij dient in geval van diefstal of vernieling de politie proces-verbaal van het gebeuren op te laten maken.
14.26 Niet-nakoming van de verplichting als hiervoor is bedoeld onder 13.24 en 13.25 leidt voor de wederpartij tot volledige schadeplichtigheid tegenover Highlife Amusements.
14.27 De wederpartij vrijwaart Highlife Amusements tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen vergoeding van kosten, schaden, betaling van boetes e.d. voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de machine.
14.28 De wederpartij zal ervoor zorgdragen de gehuurde zaak of zaken afdoende zijn verzekerd en middels premiebetaling verzekerd blijven tegen brand, schade, diefstal en ander onheil. Op eerste verzoek van Highlife Amusements zal de wederpartij de polisvoorwaarden van de verzekering en een bewijs van premie betaling aan Highlife Amusements ter hand stellen.
14.29 In het geval: de wederpartij in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere verplichting uit deze overeenkomst niet stipt nakomt;
1.beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende goederen van de wederpartij of op de machine,    

 deze in justitieel beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard, of anderszins van overheidswege   

  wordt gevorderd;
2.betreffende de wederpartij surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij 

  (in geval van een natuurlijk persoon) overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
3.de wederpartij besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming of tot
  feitelijke staking daarvan;
4.omstandigheden die bij de wederpartij intreden, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van 

Highlife Amusements met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren; heeft Highlife Amusements het recht om zonder dat ingebrekestelling of sommatie is vereist, de huurovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden en de machine terstond weer tot zich te nemen, alles onverminderd de rechten die de wet en de overeenkomst aan Highlife Amusements toekennen bij niet-nakoming door de wederpartij.

14.30 De wederpartij is verplicht Highlife Amusements terstond schriftelijk in kennis te stellen van de hierboven genoemde feiten of omstandigheden. De wederpartij verbindt zich de beslag leggende deurwaarder, politie of justitie, de bewindvoerder of de curator terstond inzage te geven in respectievelijk bekend te maken met deze overeenkomst.
14.31 De wederpartij is verplicht onverwijld aan Highlife Amusements schriftelijke mededeling te doen van zijn eventuele adres- of naamsverandering, alsmede van alle feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van Highlife Amusements ten opzichte van de wederpartij of de machine(s).
14.32 Highlife Amusements c.q. haar gemachtigde heeft te allen tijde doch zoveel mogelijk tijdens normale werkdagen het recht om na voorafgaande aankondiging de plaats of plaatsen te betreden waar de machine(s) zich bevindt en deze te onderzoeken. de wederpartij zal hieraan zijn medewerking verlenen.
14.32 De wederpartij zal aan Highlife Amusements op haar verzoek zijn jaarlijkse of tussentijdse financiële overzichten ter kennisneming toezenden.
14.33 Terstond na beëindiging van deze overeenkomst zal de wederpartij de machine in goede staat, normale slijtage in aanmerking genomen aan Highlife Amusements ter beschikking stellen.
14.34 Mocht de machine bij inlevering in duidelijk minder goede staat verkeren, dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud, gelet op leeftijd van de machine verwacht mocht worden, heeft Highlife Amusements het recht de waardevermindering die daaruit voortvloeit aan de wederpartij in rekening te brengen.
14.35 De wederpartij verplicht zich bij inlevering van de machine gelijktijdig alle bij de machine behorende bescheiden te overhandigen. Bij vermissing worden de kosten van vervanging en waardevermindering door Highlife Amusements vastgesteld en aan de wederpartij doorberekend.
14.36 Veranderingen die door de wederpartij op of aan de machine zijn aangebracht dienen door de wederpartij bij inlevering van de machine te zijn verwijderd, waarbij de machine in de originele staat teruggebracht dient te worden. Bij het niet nakomen van deze verplichting behoudt Highlife Amusements zich het recht voor de machine in de originele staat terug te brengen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de wederpartij.
14.37 Bij gebreke van teruggave door de wederpartij mag Highlife Amusements zelf de plaats betreden waar de machine zich bevindt om deze tot zich te nemen. De kosten van vervoer en verzekering zijn voor rekening van de wederpartij. Tot het tijdstip waarop de machine weer in de feitelijke macht van Highlife Amusements is, is het risico van beschadiging door of aan de machine of tenietgaan daarvan voor rekening van de wederpartij. Indien Highlife Amusements in een van de hiervoor genoemde gevallen niet vrijelijk over de machine kan beschikken komt elke daaruit voor Highlife Amusements voortvloeiende schade ten laste van de wederpartij.

Artikel 15: Exploitatie

15.1 Indien Highlife Amusements bij een wederpartij of lener automaten exploiteert  zijn naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tevens de bepalingen van de bruikleenovereenkomst van toepassing.

15.2 Bij exploitatie zullen er geen andere automaten op locatie worden geplaatst door andere partijen of door de lener zelf, zonder schriftelijke toezegging van Highlife Amusements. 6

Mocht dit toch gebeuren zal de automaat(en) binnen 3 dagen na constatering worden verwijderd en zal er een boete van € 750 per automaat worden berekend. Mochten ze toch niet binnen 3 dagen zijn verwijderd zal de boete verhoogd worden met 5% per dag dat de automaat actief is. 

Artikel 16: adres
Facturen, correspondentie en dergelijke van Highlife Amusements zullen geacht worden de wederpartij te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de wederpartij, dat door de wederpartij laatstelijk als zodanig aan Highlife Amusements is medegedeeld.

Artikel 17: woonplaats
17.1 Partijen kiezen ter zake van de uitvoering van de overeenkomst woonplaats te Velden,
gemeente Venlo.
17.2 De aldaar bevoegde rechter zal bij uitsluiting van ieder ander kennis nemen van eventuele geschillen, behoudens voor zover artikel 17 van het E.E.G.-Executieverdrag op de verhouding tussen partijen van invloed is en behoudens voor zover het betreft de wettelijke bevoegdheid van de kantonrechter op grond van het bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 18: toepasselijk recht
18.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtstelsel van toepassing op alle aangelegenheden de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst betreffende.

18.2 Op al onze overeenkomsten is het Weens koopverdrag uitgesloten.

Artikel 19: wijzigingen
19.1 Highlife Amusements is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
19.2 Wijzigingen zullen voor de wederpartij slechts verbindend worden, indien Highlife Amusements de gewijzigde algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de wederpartij van de wijziging van de algemene voorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de wederpartij Highlife Amusements schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.
19.3 Indien een wederpartij tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en Highlife Amusements die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene voorwaarden van toepassing waren.